Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến bổ nhiệm và thù lao của thành viên Ban lãnh đạo để tạo nên sự phát triển bền vững, tăng giá trị mang tính trung và dài hạn của doanh nghiệp.

Nội dung Dịch vụ
 • Hỗ trợ xây dựng chính sách thù lao cho thành viên Ban lãnh đạo.
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kế nhiệm, phát triển và đào tạo Quản lý cấp cao về điều hành kinh doanh.
 • Cải cách Hội đồng quản trị.
Thế mạnh của Yamada Consulting Group

Tư vấn toàn diện

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện từ việc cải cách Hội đồng quản trị cho đến việc bổ nhiệm/thù lao của thành viên Ban lãnh đạo.

Cải cách Hội đồng quản trị và bổ nhiệm/thù lao cho thành viên Ban lãnh đạo vốn dĩ là những vấn đề cần được thảo luận và xem xét cùng lúc.

Công ty chúng tôi tư vấn toàn diện các dịch vụ dưới đây, và có thể giúp khách hàng có một hệ thống quản trị hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Yamada Consulting Group còn cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, kế toán và pháp lý.

Các mảng dịch vụ chính

Nội dung

Chính sách thù lao cho thành viên Ban lãnh đạo

Xây dựng chính sách thù lao (Cơ cấu thù lao/Mức thù lao)

Xây dựng hệ thống đánh giá (Tiêu chí đánh giá/ Vai trò – vị trí được đánh giá/ Quy trình đánh giá)

Hỗ trợ áp dụng chi trả thù lao bằng cổ phần (Cổ phần hạn chế chuyển nhượng/ Quyền chọn cổ phiếu/ Cổ phiếu hiệu suất v.v…)

Đánh giá giá trị hợp lý của việc chi trả thù lao bằng cổ phần (Quyền chọn cổ phiếu/ Ủy thác cổ phiếu v.v…)

Kế hoạch kế nhiệm thành viên Ban lãnh đạo (Succession Plan)

Đào tạo quản lý cấp cao về điều hành kinh doanh

Xây dựng các tiêu chí liên quan đến việc bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban lãnh đạo

Xây dựng hệ thống quản lý các ứng viên sẽ trở thành thành viên Ban lãnh đạo

Đào tạo, huấn luyện các kỹ năng kiến thức quản trị

Cải cách Hội đồng quản trị

Đánh giá hiệu quả làm việc của Hội đồng quản trị

Thiết lập Ủy ban thù lao và bổ nhiệm (Quyền hạn, cơ cấu thành viên, kế hoạch hoạt động v.v…)

Lập quy chế của Ủy Ban

 

Sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá

Thực hiện đánh giá giá trị hợp lý bằng phương pháp theo chuẩn mực kế toán đối với việc trả thù lao bằng Quyền chọn cổ phiếu hoặc Quyền liên quan đến cổ phiếu khác.

Chuẩn mực kế toán yêu cầu các công ty niêm yết tính toán giá trị hợp lý và đưa ra chi phí khi phát hành quyền chọn cổ phiếu. Ngoài ra, các công ty áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRS (International Financial Reporting Standards) phải tính đơn giá chi phí đối với cổ phần hạn chế chuyển nhượng và ủy thác cổ phiếu.

Yamada Consulting Group đang cung cấp dịch vụ đánh giá giá trị hợp lý của nhiều loại chi trả thù lao bằng cổ phiếu, trước tiên là Quyền chọn cổ phiếu, bằng cách sử dụng các phương pháp định giá tùy chọn như "Phương pháp Black-Scholes", "Phương pháp nhị thức" và "Phương pháp Monte Carlo" v.v…

 

Quy trình tư vấn quản trị doanh nghiệp
Hỗ trợ xây dựng chính sách thù lao cho thành viên Ban lãnh đạo

Thù lao thành viên Ban lãnh đạo là công cụ để đạt được chiến lược kinh doanh của một công ty. Chúng tôi sẽ phân tích nội dung kinh doanh của từng công ty và các vấn đề của chính sách thù lao thành viên Ban lãnh đạo, và dựa trên sự thống nhất với phương châm kinh doanh trung và dài hạn để thiết kế một chính sách thù lao chú trọng về sự cân bằng giữa các ưu đãi của thành viên Ban lãnh đạo và năng lực giải trình với các cổ đông.

 • Phân tích tình hình hiện tại và quyết định phương châm quản trị cơ bản
  - Xác định nội dung kinh doanh và phương châm hoạt động trung và dài hạn
  - Xác định chính sách thù lao cho thành viên Ban lãnh đạo hiện hành và Chính sách nhân sự dành cho nhân viên
  - So sánh mức thù lao thành viên Ban lãnh đạo với tiền lương của nhân viên
  - So sánh với mức thù lao/tiền lương của các doanh nghiệp khác và của ngành
  - Quyết định những phương châm cơ bản liên quan đến thù lao của thành viên Ban lãnh đạo.
 • Xây dựng chính sách
  - Tổ chức và mô tả rõ vai trò của các thành viên Ban lãnh đạo bằng văn bản
  - Xây dựng chính sách đánh giá (Đánh giá mang tính định lượng và định tính, tiêu chí đánh giá, vai trò – vị trí được đánh giá)
  - Quyết định cơ cấu/tỷ lệ thù lao
  - Xây dựng chính sách thù lao (Mức thù lao cơ bản, thù lao tương ứng với tình hình kinh doanh (cổ phiếu))
  - Thành lập Ủy ban thù lao (Thành viên, quyền hạn, thủ tục)
 • Tạo công cụ áp dụng/vận hành các chính sách thù lao
  - Lập Quy chế thù lao cho thành viên Ban lãnh đạo, Quy chế Ủy ban thù lao
  - Lập bảng đánh giá, bảng phân công công việc, tài liệu hướng dẫn sử dụng
  - Cung cấp và kiểm tra các mẫu tài liệu liên quan đến luật doanh nghiệp, văn bản pháp luật hiện hành
  - Tính toán giá trị hợp lý của việc trả thù lao bằng cổ phiếu
  - Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kế nhiệm thành viên Ban lãnh đạo
Quy trình tư vấn quản trị doanh nghiệp
Kế hoạch xác định, phát triển thành viên Ban lãnh đạo

Kế hoạch xác định, phát triển thành viên Ban lãnh đạo cũng giống như các chính sách khác của một tổ chức, là một công cụ để thực hiện chiến lược của công ty. Để đạt được mục tiêu này, cần làm rõ các yêu cầu về nguồn lực (chỉ số năng lực nguồn nhân lực) cho từng chức năng cần thiết để hiện thực hóa chiến lược trung hạn. Mặt khác, để có thể sử dụng thì Con người/ Nguồn nhân lực cần nhiều thời gian hơn so với các nguồn lực khác, vì vậy việc đào tạo và huy động nguồn nhân lực phải được thực hiện theo kế hoạch với tầm nhìn dài hạn.

 • Xác định các chức danh quan trọng và hiện thực hóa các điều kiện của chức danh đó để hiện thực hóa tầm nhìn và chiến lược quản lý
  - Xem lại tầm nhìn, chiến lược/kế hoạch của công ty và xác định các vị trí quản lý quan trọng để hiện thực hóa các tiêu chí đó
  - Xác định các điều kiện nhân sự cần thiết cho từng vị trí (kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức, lộ trình sự nghiệp v.v…)
 • Lựa chọn và đánh giá nhân sự
  - Xác định tiêu chí tuyển chọn
  - Chọn nhân lực là ứng cử viên cho vị trí đã được quyết đinh ở Bước 1 (Trong trường hợp không có người phù hợp trong công ty thì có thể xem xét người ngoài công ty)
  - Đánh giá các ứng viên đã được chọn qua các tiêu chí như kinh nghiệm, thành tích, phẩm chất v.v…; hình dung về các ứng viên đó và quản lý họ như một danh mục đầu tư
 • Lựa chọn ứng viên cuối cùng (Selection)
  - Xác định tiêu chí lựa chọn ứng viên cuối cùng
  - Chọn người trở thành ứng viên phù hợp từ nhóm ứng viên
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo
  - Xây dựng các yêu cầu đào tạo bằng cách so sánh kết quả đánh giá trong Bước 2 với năng lực cần thiết cho vị trí tuyển chọn
  - Xây dựng chương trình phù hợp (bao gồm huấn luyện, đào tạo tại chỗ (on job training), đào tạo ngoài công việc (off job training)) đáp ứng với các yêu cầu nêu trên
  - Đưa ra các tình huống khó (cho ứng viên thử ở vị trí khó khăn chẳng hạn như người bắt đầu khởi nghiệp v.v…)
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo
  - Đánh giá hiệu quả của việc đào tạo và xác nhận sự khác biệt giữa giá trị mong đợi và kết quả thực tế
  - Áp dụng các nội dung trên vào các chương trình riêng để hoàn thiện chương trình toàn diện

Quay lại Bước 1 và quay lại Qui trình PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến)

Câu hỏi thường gặp về Tư vấn quản trị kinh doanh

 • Chúng tôi sẽ nhận được những tư vấn như thế nào?
  Danh sách nội dung tư vấn liên quan đến quản trị kinh doanh mà công ty chúng tôi cung cấp bao gồm hỗ trợ xây dựng chính sách thù lao (kể cả thù bao bằng cổ phiếu) cho thành viên Ban lãnh đạo, xây dựng kế hoạch xác định, đào tạo thành viên mới của Ban lãnh đạo, đào tạo Quản lý cấp cao về điều hành kinh doanh, cải cách Hội đồng quản trị (Thành lập Ủy ban thù lao và bổ nhiệm tự nguyện v.v…).
 • Chúng tôi có thể nhờ công ty tư vấn ở giai đoạn nào?
  Chúng tôi có thể hỗ trợ ở bất kỳ thời điểm nào mà khách hàng muốn. Dù ở giai đoạn mới bắt đầu xem xét hay đã xong giai đoạn xem xét và đang qua giai đoạn vận hành chế độ quản trị thì chúng tôi đều có thể hỗ trợ theo thời gian mà khách hàng mong muốn.
 • Thế mạnh của Yamada Consulting Group so với công ty khác là gì?
  Việc bổ nhiệm và thù lao của thành viên Ban lãnh đạo từ việc cải cách Hội đồng quản trị vốn dĩ là những vấn đề cần được xem xét cùng lúc. Công ty chúng tôi tư vấn toàn diện tất cả các nội dung liên quan đến vấn đề này, và có thể giúp khách hàng có một chế độ quản trị hiệu quả hơn.
 • Hãy cho biết quy trình cần thực hiện cho đến khi áp dụng.
  Quy trình chung là “1. Liên hệ”, “2. Bàn bạc, thảo luận”, “3. Đề xuất/Báo giá”, “4. Ký kết hợp đồng”, “5. Tư vấn”. Không phát sinh chi phí từ đầu đến giai đoạn “3. Đề xuất/Báo giá”.
 • Mất bao lâu để hoàn thành?
  Tùy thuộc vào vấn đề hiện tại của từng khách hàng mà thời gian tư vấn sẽ khác nhau. Thời gian tư vấn thông thường đối với việc hỗ trợ xây dựng chính sách thù lao cho thành viên Ban lãnh đạo là 4 đến 6 tháng, hỗ trợ nghiệp vụ xây dựng kế hoạch xác định, phát triển thành viên Ban lãnh đạo là 6 tháng đến 1 năm. Trong trường hợp gấp chúng tôi cũng có thể linh động hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Xem tất cả
 • Dịch vụ tư vấn này được thực hiện dưới hình thức nào?
  Phụ trách dự án là những Quản lý giàu kinh nghiệm, mỗi dự án sẽ có 2 đến 5 người phụ trách nội dung. Trên nguyên tắc thì không có trường hợp thay đổi người phụ trách giữa chừng.
 • Thù lao tư vấn được quyết định như thế nào?
  Tùy thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng mà thù lao sẽ khác nhau. Sau khi nhận được liên lạc từ Quý khách, chúng tôi sẽ đưa ra báo giá phù hợp nhất.
 • Có dịch vụ này tại các tỉnh thành và địa phương không?
  Hiện công ty chúng tôi đang bố trí chuyên viên tư vấn trên khắp cả nước, nên có thể hỗ trợ ở bất kỳ địa phương nào.
 • Có thể hỗ trợ các doanh nghiệp ở nước ngoài không?
  Tùy thuộc vào quốc gia và nội dung tư vấn, chúng tôi mới xác định được là có hỗ trợ được hay không, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.
Thu gọn