Chính sách & Điều khoản sử dụng

Chính sách về quyền riêng tư

Công ty Yamada Consulting & Spire Việt Nam, (sau đây gọi là "Công ty") cam kết bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật của thông tin cá nhân được cung cấp bởi bên yêu cầu hoặc khách hàng và Chính sách về quyền riêng tư sau đây kiểm soát việc xử lý thông tin cá nhân của Công ty.

1 - Tuân thủ Luật pháp và Quy định

Công ty tuân thủ luật pháp và các quy định khác liên quan đến việc xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân.

2 - Thu thập thông tin cá nhân

Khi nhận được thông tin cá nhân, Công ty sẽ nêu rõ mục đích sử dụng thông tin trong khả năng tốt nhất của mình và sẽ tuân thủ tất cả các luật và chuẩn mực hiện hành.

3 - Sử dụng thông tin cá nhân

Trừ khi có sự đồng ý trước của khách hàng hoặc trong trường hợp tuân theo luật hiện hành, Công ty sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết như sau:

 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ đi kèm;
 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty (xem mục (3) phần 4: Phạm vi sử dụng chung);
 • Cung cấp các dịch vụ theo dõi sau bán hàng của Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty;
 • Cung cấp hướng dẫn/thông tin về các cuộc hội thảo do Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty tài trợ hoặc đồng tài trợ;
 • Gửi tài liệu, yêu cầu và bảng câu hỏi cần thiết;
 • Tìm kiếm một bên tham gia hợp đồng thuê hoặc mua và bán bất động sản, ký kết hợp đồng mua bán, cho thuê, giới thiệu hoặc quản lý bất động sản hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng;
 • Đáp ứng nhu cầu của khách hàng bao gồm tiến hành thủ tục thừa kế;
 • Nộp hồ sơ tham dự cho các cơ quan cấp chứng chỉ;
 • Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Tuyển dụng nhân sự và quản lý nguồn nhân lực;
 • Trả lời các thắc mắc của khách hàng; và
 • Sử dụng những thông tin đó trong phạm vi được khách hàng đồng ý trước.

 

4 – Phạm vi sử dụng chung

 • Công ty có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cùng với các chi nhánh của mình trong phạm vi cần thiết để cung cấp các dịch vụ cụ thể cho khách hàng. Công ty sẽ tiếp tục chịu mọi trách nhiệm về việc quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Thông tin cá nhân được sử dụng chung:
  Thông tin cá nhân bao gồm tên cá nhân, tên công ty, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, các câu trả lời khảo sát và nội dung của các câu hỏi được gửi đến Công ty.
 • Các chi nhánh của chúng tôi sẽ cùng sử dụng thông tin cá nhân là:
  • Yamada Consulting Group, Co., Ltd.
  • Souzoku Anshin Support Co., Ltd.
  • Yamada Financial Services Co., Ltd.
  • Công ty Spire Research and Consulting Pte., Ltd.
  • Văn phòng Yamada Legal Consulting Shiho-shoshi
  • Văn phòng Yamada Legal Consulting Gyosei-shoshi
  • Công ty Lao động bảo hiểm xã hội Yamada Labor Consulting
  • Plato Consulting, Ltd.
  • Hiệp hội thành lập chung Viện nghiên cứu kinh tế và quản lý
 • Mục đích sử dụng chung
  Cung cấp hướng dẫn/thông tin về các sản phẩm và sự kiện được tài trợ hoặc đồng tài trợ bởi Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty.
 • Bên chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân:
  Tổng Giám đốc, Bộ phận Hành chính, Công ty Yamada Consulting Group, Co., Ltd.

5 – Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của người có liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định.

6 - Xử lý thông tin cá nhân của bên thứ ba
Công ty có thể thuê một nhà thầu thực hiện việc xử lý thông tin cá nhân. Công ty có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu phải đảm bảo việc quản lý thông tin cá nhân phù hợp, an toàn theo các điều khoản của Chính sách này và sẽ thực hiện tất cả các giám sát cần thiết và thích hợp đối với nhà thầu.

7 - Các biện pháp quản lý an toàn
Công ty sẽ cố gắng duy trì tính chính xác của thông tin cá nhân và sẽ thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý để ngăn chặn việc thu thập trái phép, rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân.

8 – Liên tục cải tiến
Công ty sẽ cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách liên tục cải tiến việc xử lý thông tin cá nhân của mình.

9 - Tiết lộ thông tin cá nhân được lưu giữ
Theo yêu cầu của người có liên quan hoặc người đại diện hợp pháp và với giấy tờ tùy thân hợp lệ, Công ty sẽ tiết lộ thông tin cá nhân ngay lập tức, trừ các trường hợp sau:

 • Có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản và lợi ích của người có liên quan hoặc bên thứ ba;
 • Việc tiết lộ thông tin đó có rủi ro bất thường cản trở việc thực hiện các nghĩa vụ của Công ty; và;
 • Việc tiết lộ thông tin đó vi phạm pháp luật.

===============================================

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bộ phận Hành chính tổng hợp và Nhân sự của chúng tôi.


Công ty TNHH Yamada Consulting & Spire Việt Nam
Trụ sở thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: +84-28-3827-2787

Chi nhánh Hà Nội

ĐT: +84-24-3223-4255

Ngày 1 tháng 4 năm 2021
Công ty TNHH Yamada Consulting & Spire Việt Nam
Tổng Giám Đốc: Eiji Asano

Chính sách về quyền riêng tưRating: 8 out of 10900.